Przepisy regulujące Stacje Kontroli Pojazdów


Wszystkie ustawy (dzienniki), które dotyczą stacji kontroli pojazdów. Wszystkie pliki są w formacie PDF (do ich prawidłowego odczytu polecamy darmowy program Adobe Reader w najnowszej wersji).

Dodatkowo wszystkie najnowsze aktualizacje dostępne na stronie internetowej patronat.pl

1.

Ustawa Prawo u ruchu drogowym

ZMIANY

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

2009

98

817

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

2009

97

802

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

2009

92

753

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2009

91

739

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2009

79

663

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2009

18

97

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2009

3

11

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2008

234

1574

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2008

234

1573

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2008

223

1462

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2008

223

1461

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2008

220

1426

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2008

220

1411

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

2008

209

1320

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

2008

163

1015

Zmiana wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r.
sygn. akt P 4/06.

2008

100

649

Zmiana wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt K 30/07

2008

37

214

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2007

176

1238

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2007 r. o zmiaie ustawy Prawo o ruchu drogowym

2007

123

845

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 26.04.2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz zmianie niektórych innych ustaw.

2007

99

661

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 7.03.2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

2007

57

381

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 15.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

2007

52

343

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.)

2006

235

1701

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.)

2006

191

1410

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

2006

190

1400

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 09.06.2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

2006

104

711

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 09.06.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

2006

104

708

Zmiana wynikająca z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.01.2006 r. sygn.akt K 21/05

2006

17

141

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

2005

180

1497

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

2005

180

1494

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw

2005

179

1486

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

2005

175

1462

Zmiana wynikająca z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 07.06.2005 r. sygn.akt K 23/04

2005

109

925

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 22.04.2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

2005

90

757

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw

2005

90

756

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 20.01.2006 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

2005

25

202

Zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 06.09.2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

2001

129

1444

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)

2005

108

908

2.

Ustawa o zmianie
ustawy
o podatku
od towarów
i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2005

90

756

3.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia

ZMIANY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

2009

75

639

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

2007

192

1393

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

2007

90

604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.07.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

2004

169

1773

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

2004

103

1085

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.02.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

2004

34

300

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

2003

32

262

4.

Rozporządzenie
w sprawie wysokości
opłat związanych
z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

ZMIANA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań tehnicznych pojazdów

2009

155

1233

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.08.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

2005

155

1302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

2004

223

2261

5.

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojaazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

2009

155

1232

5.

Rozporządzenie
w sprawie zakresu
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów
dokumentów
stosowanych przy tych badaniach

ZMIANY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 lutego 2009 r.
zmieniaj?ce rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

2009

39

316

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.08.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

2005

155

1303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

2004

249

2499

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

2003

227

2250

6.

Rozporządzenie
w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania
i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

ZMIANA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.02.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

2005

30

253

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

2003

227

2249

7.

Rozporządzenie
w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM
z warunkami technicznymi

ZMIANA

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 01.09.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi

2006

164

1161

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.10.2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi

2004

238

2395